Filozofia firmy

Predstavujeme vám integrovanú politiku našej spoločnosti:

1.

Dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníka flexibilitou pri plnení jeho požiadaviek a kvalitou našich služieb je našim prvoradým cieľom.

2.

Ako aj samozrejmosť dôsledne naplňovať platné právne predpisy a iné požiadavky a pracovať tak, aby sme minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie a chránili ho.

3.

Neustále zlepšujeme naše zavedené procesy, stanovujeme každoročne ciele a cielové hodnoty na základe výsledkov z predchádzajúceho roku a tendencií vývoja.

4.

Trvale vzdelávame svojich zamestnancov, odovzdávame im skúsenosti a zvyšujeme ich vedomosti v otázkach kvality našich služieb a ochrany životného prostredia.

5.

Dbáme o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

6.

Zlepšujeme vaše pracovné prostredie a prostredie vášho domova.

7.

Prehodnocujeme trh očami zákazníka.

8.

Výberom a ovplyvňovaním dodávateľov si zaisťujeme realizáciu svojej politiky.

9.

Objektívne hodnotíme enviromentálny profil a zlepšujeme stav životného prostredia hlavne formou prevencie znečisťovania.

10.

Vedieme otvorený dialóg so zamestnancami, a verejnosťou o chovaní sa k životnému prostrediu.

11.

Predchádzame a zamedzujeme vzniku havarijných situácií.

12.

Dôsledne realizujeme hospodárne a preventívne opatrenia v oblasti využitia odpadov.

13.

Dôsledne realizujeme hospodárne a preventívne opatrenia v oblasti hospodárenia s energiami.